Privacy

Verklaring volgt nog

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt klusjesvrouw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat klusjesvrouw inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

Klusjesvrouw.net 

Klusjesvrouw cursussen

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Klusjesvrouw verwerkt de volgende persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer 

e-mailadres 

bankrekeningnummer

factuurnummer 

Verwerkingsgrond

Klusjesvrouw verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

a.   De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b.   De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomstdie klusjesvrouw met betrokkene heeft gesloten;

c.   klusjesvrouw een wettelijke verplichting dient na te komen  

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

☐uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

☐facturatie

☐informatie over wijzigen producten en diensten 

☐marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven 

☐telefonisch contact, e-mailcontact

☐uitvoering wettelijke verplichtingen 

Delen van persoonsgegevens met derden

Klusjesvrouwverstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Klusjesvrouw zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

–       Wettelijkegrondslag: Klusjesvrouw houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

–       Marketingdoeleinden: 24maanden

–       Verzendennieuwsbrieven/of reclame: 24 maanden

–       Informeren over wijzigingen van diensten: 24 maanden 

Debetrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegenhet gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”.Dit kan door middel van afmelden via de link in de nieuwsbrief, ofvia klusjesvrouw.net

Klusjesvrouwzal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

Beveiliging van de door Klusjesvrouw vastgelegde persoonsgegevens

Klusjesvrouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Klusjesvrouw. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met klusjesvrouw, via info@klusjesvrouw.net

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van dehierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken,voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving(zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiëleadministratie).